RubyAir K333

2.800.000,0 1.500.000,0

  1. Kích thước: 330x220x600cm
  2. Cân nặng: 5.8 kg